Bedre byliv i kvadraturen

Gode kvartaler er puslebrikker som skaper gode byer. Derfor tenker vi helhetlig i vår utvikling av Dronningens gate 13 og kvartalet rundt. Når vi nå utvikler eiendommen med historie tilbake til 1643 for fremtidige generasjoner, er det med ambisjoner om at Kvadraturens største kvartal igjen skal yre av liv – både på gateplan og oppover i etasjene.

Prosjektet skal være en viktig generator for nytt byliv i området, og et forbilde for hvordan man kan skape gjensidige merverdier og synergier med naboene. Vi skal gjøre områdets rike historie mer tilgjengelig for publikum, og skape en arena for opplevelser, kultur og tilbudsmangfold midt i Kvadraturen.

Prosjektet steg for steg

2019-01-01
2019-01-01
2019-01-01
2019-01-01
2019-01-01
2019-01-01
2019-01-01
2019-01-01

Sende inn planinitiativ Q4 2020

Oppstartsmøte Q1 2021

Kunngjøre varsel om oppstart av planarbeid Q2 2021

Innsendelse av komplett planmateriale Q2 2022

1. gangs behandling Q3

2. gangs behandling Q2 2023

Merknadsmøte, bearbeide planforslag Q1 2023

Offentlig ettersyn Q4 2023

Et levende sted å arbeide, bo og møtes

Vi i Selvaag Eiendom ønsker å åpne opp eiendommen og tilgjengeliggjøre kulturhistoriske verdier og møteplasser som tidligere ikke har vært tilgjengelige for allmennheten. Det skal vi gjøre gjennom å koble sammen gårdsrom og bygninger med nytt innhold.

Det totale bygningsarealet er på 15.100 kvadratmeter, hvorav 7.730 kvadratmeter utgjør kontorareal, og 2.650 kvadratmeter er bygulvlokaler med servering, handel og annen utadrettet virksomhet. Prosjektets 34 nye boliger vil bestå av en miks av store og små enheter. Målet er at flere boliger vil bidra til økt byliv, i tråd med ambisjonene til Vitaliseringsprogrammet.

Bildetekst

Et levende sted å arbeide, bo og møtes

Vi i Selvaag Eiendom ønsker å åpne opp eiendommen og tilgjengeliggjøre kulturhistoriske verdier og møteplasser som tidligere ikke har vært tilgjengelige for allmennheten. Det skal vi gjøre gjennom å koble sammen gårdsrom og bygninger med nytt innhold.

Det totale bygningsarealet er på 15.100 kvadratmeter, hvorav 7.730 kvadratmeter utgjør kontorareal, og 2.650 kvadratmeter er bygulvlokaler med servering, handel og annen utadrettet virksomhet. Prosjektets 34 nye boliger vil bestå av en miks av store og små enheter. Målet er at flere boliger vil bidra til økt byliv, i tråd med ambisjonene til Vitaliseringsprogrammet.

Transformasjonen av Dronnningens gate 13 innebærer både rehabilitering av eksisterende bygninger, påbygg i høyden med grønne takterrasser, og etablering av et nytt bygg på branntomten mellom frontbygget og pakkhuset.

Les mer om våre ambisjoner her.

Transformasjonen av Dronnningens gate 13 innebærer både rehabilitering av eksisterende bygninger, påbygg i høyden med grønne takterrasser, og etablering av et nytt infill-bygg på branntomten mellom fronthuset og pakkhuset.

Se våre planer for eiendommen her.

Prosjektets innhold

AdobeStock_70608199_bolig

Bolig

Boliger er viktig for å skape økt byliv. Dette vil bli helt unikt for Oslo sentrum, med så sentrale og tilbaketrukne boliger. Derfor planlegger vi 34 boliger i prosjektet. Disse skal etableres i et påbygg på to til fire etasjer fra og med dagens syvende etasje i pakkhuset, samt fra tredje til åttende etasje i infill-bygget. Boligene vil bestå av leiligheter og enkelte duplekser. Takflatene skal utnyttes som terrasser og grønne flater med rekreasjonsmuligheter.

PLANTEGNING

AdobeStock_70608199_kontor

Kontor

Dronningens gate 13 er et godt etablert kontorbygg i dag. I det planlagte prosjektet vil frontbyggets eksisterende kontorlokaler ikke berøres, mens andre til sjette etasje i pakkhuset skal videreutvikles som kontorareal. Konstruksjon og dekker bevares, men enkelte steder tas det åpninger mellom etasjene for å gi bedre sammenheng mellom etasjene og kompensere for generelt lave etasjehøyder.

PLANTEGNING

AdobeStock_70608199_bygulv

Bygulv

Sammensetning med god variasjon av tilbud med service og tjenester er viktig for utviklingen av et levende bygulv. Og utviklingen av gode bygulv har vi i Selvaag Eiendom lang erfaring med. Arealene på gateplan og under bakken tilrettelegges for publikumsrettede funksjoner og aktiviteter. Plan 1 og kjeller knyttes sammen med trapper og åpninger i dekket innvendig, og «sunken gardens» utvendig. Tilgang til dagslys og god kontakt med gateplan gjør kjellerarealet mye mer attraktivt og åpner opp for etablering av spennende konsepter.

PLANTEGNING

Bildegalleri

Bildegalleri

Ofte stilte spørsmål

Planforslaget er sendt til Plan- og bygningsetaten for behandling. Dersom alt går etter planen, legges forslaget ut til offentlig ettersyn i løpet av oktober 2022. Ambisjonene er at endelig vedtatt reguleringsplan skal foreligge i løpet av andre eller tredje kvartal 2023.

Dette vil avhenge av behandlingstiden av reguleringsplanen, men målet er å komme i gang i første kvartal 2024.

I eksisterende bebyggelse skal det etableres bygulv med utadrettet virksomhet på bakkeplan og i kjelleren. Fra andre etasje og til og med sjette etasje skal det bygges moderne kontorer i historiske omgivelser. Fra syvende til tiende etasje blir det boliger.

Det skal bygges et nytt bygg i bakgården med bygulv (kafe/bar) i første og andre etasje, og leiligheter fra tredje til åttende etasje. Gårdsrommet skal oppgraderes, og gjennomgangen mellom Dronningensgate og Kirkegata skal åpnes opp for byens befolkning.

Passasjen som i dag sørger for gjennomgang mellom Dronningens gate og Kirkegata skal oppgraderes og gjøres tilgjengelig for byens befolkning. Samtidig ønsker vi å knytte gårdsrommet til Krigsskolen sammen med gårdsrommet i Dronningens gate 13.

Ja! Det skal bygges cirka 20 nye leiligheter fra syvende etasje på eksisterende bakgårdsbebyggelse. I nybygget i bakgården skal det bygges cirka 10-15 leiligheter. Totalt inneholder planen 34 leiligheter fra omtrent 50-120 kvadratmeter.

Etter en brann på begynnelsen av 1950-tallet brant deler av bebyggelsen i bakgården ned. På denne delen av tomten er det i dag en parkeringsplass, men planen er å sette opp et nybygg der med utadrettet virksomhet i første og andre etasje, og leiligheter fra tredje etasje og oppover.

Fasaden i Dronningens gata 13 vil beholdes i all hovedsak slik den fremstår i dag, med noen mindre endringer i forbindelse med balkonger som skal innlemmes i kontorarealene.

For å kunne etablere nye arealer for leiligheter, vil taket på pakkhuset i bakgården fjernes og bygges opp i massivtre. Utover dette vil dagens bygningsmasse beholdes.

Dagens bygningsmasse er på Byantikvarens Gule liste. Gjennom reguleringen vil bebyggelsen bli vernet juridisk.

Målet er å sertifisere etter Breeam-Nor 6.0 Excellent. I tillegg legges det stor vekt på ombruk av materialer og sirkulærøkonomi. Det er planlagt energibrønner for både oppvarming og kjøling, og på alle nye tak etableres det grønne tak som vil bidra til vannfordrøyning og styrking av det biologiske mangfoldet i området.

I eksisterende bebyggelse fra andre til syvende etasje vil det etableres cirka 7500 kvadratmeter moderne kontorer i historiske omgivelser.

Det planlegges for alt fra to- til femroms leiligheter, med variasjon i areal fra omtrent 45 til 130 kvadratmeter.

Med oppstart av byggearbeidene i første kvartal 2024, er planlagt innflytting første halvår 2027.

Ta gjerne kontakt med oss via kontaktskjemaet på nettsiden.

Etter påbygg av eksisterende bebyggelse, vil denne totalt bli opp mot ti etasjer. Nybygget vil være på åtte etasjer.

Byggetiden er anslått til cirka tre år.

Frontbygget – bebyggelsen ut mot Dronningens gate – vil i utgangspunktet være utleid gjennom byggeperioden.

I byggeperioden vil det etableres et riggområde for varelevering i både Dronningensgate og Kirkegata, men dette skal ikke være til hinder for gående, syklende eller utrykningskjøretøy.

Den eksisterende passasjen mellom Dronningens gate og Kirkegata vil åpnes opp for byens befolkning, og aktiviteten i første etasje skal legge til rette for aktivisering av kvartalet og Kvadraturen.

I utgangspunktet skal byggearbeidene foregå i Dronningens gate 13, men det vil merkes at det er byggeaktivitet i området. Prosjektet skal forholde seg til kommunens krav til stilletid.

Byggherren er Dronningens gate 13 Oslo AS, som er et selskap heleid av Selvaag Eiendom AS. Det er inngått samspillsentreprise med BundeBygg for gjennomføring av prosjektet.

Enkelte av leilighetene vil ha privat balkong eller terrasse. Fra leilighetene i de øverste etasjene vil det være utsikt sydover mot Akershus festning.

Leilighetene leveres med egne separate ventilasjonsaggregater. I kontoretasjene etableres det ventilasjonsløsning med tilluft og sentralavtrekk. Lyssjakten som går gjennom kontoretasjene, fungerer som avtrekkskanal med varmegjenvinning.

Dronningens gate 13 ligger i tett by, og har i dag begrensede solforhold. Utbyggingen vil i noe grad skape skygge på noen av naboeiendommene, men vil i liten grad endre dagens situasjon.

Det planlegges sykkelparkering med garderober for kontorleietakerne. For boligene etableres det lukket sykkelgarasje med plass for vanlige sykler og lastesykler.

Dronningens gate 13 er i dag tilknyttet fjernvarme. I prosjektet er det planlagt etablering av brønner for oppvarming og kjøling. Beregningene som er gjennomført viser at brønnparken vil være tilstrekkelig for oppvarming og kjøling av lokalene.

Prosjektet har ambisjoner om å bli sertifisert etter ny versjon av Breeam-NOR. Slik planene er, vil det være mulig å oppnå Breeam Excellent.

Det planlegges å etablere cirka 7500 kvadratmeter kontor.

Hovedsakelig planlegges det åpne landskap med møterom i kontoretasjene. Det vil i enkelte områder være mulig å etablere cellekontorer ved behov.

Leilighetene planlegges med god standard, med blant annet énstavs eikeparkett på gulv, massivtrevegger og vannbåren gulvvarme.

Ja.

I underetasjen planlegges det bespisning for både leietakere og byens befolkning, slik at prosjektet kan bidra til aktivisering av Kvadraturen og passasjen fra Dronningens gate og Kirkegata.

Prosjektet er foreløpig i en tidlig fase, og vi skal gjennom en medvirkningsprosess før vi skal fortsette arbeidet med å videreutvikle konseptet for eiendommen. Gjennom dette arbeidet, skal vi komme frem til hvilke fasiliteter som skal etableres.

Ja, det kan dere. Bruk kontaktskjemaet over, hvor dere kan melde interesse for henholdsvis bygulv, kontor eller bolig.

Ofte stilte spørsmål

Planforslaget er sendt til Plan- og bygningsetaten for behandling. Dersom alt går etter planen, legges forslaget ut til offentlig ettersyn i løpet av oktober 2022. Ambisjonene er at endelig vedtatt reguleringsplan skal foreligge i løpet av andre eller tredje kvartal 2023.

Dette vil avhenge av behandlingstiden av reguleringsplanen, men målet er å komme i gang i første kvartal 2024.

I eksisterende bebyggelse skal det etableres bygulv med utadrettet virksomhet på bakkeplan og i kjelleren. Fra andre etasje og til og med sjette etasje skal det bygges moderne kontorer i historiske omgivelser. Fra syvende til tiende etasje blir det boliger.

Det skal bygges et nytt bygg i bakgården med bygulv (kafe/bar) i første og andre etasje, og leiligheter fra tredje til åttende etasje. Gårdsrommet skal oppgraderes, og gjennomgangen mellom Dronningensgate og Kirkegata skal åpnes opp for byens befolkning.

Passasjen som i dag sørger for gjennomgang mellom Dronningens gate og Kirkegata skal oppgraderes og gjøres tilgjengelig for byens befolkning. Samtidig ønsker vi å knytte gårdsrommet til Krigsskolen sammen med gårdsrommet i Dronningens gate 13.

Ja! Det skal bygges cirka 20 nye leiligheter fra syvende etasje på eksisterende bakgårdsbebyggelse. I nybygget i bakgården skal det bygges cirka 10-15 leiligheter. Totalt inneholder planen 34 leiligheter fra omtrent 50-120 kvadratmeter.

Etter en brann på begynnelsen av 1950-tallet brant deler av bebyggelsen i bakgården ned. På denne delen av tomten er det i dag en parkeringsplass, men planen er å sette opp et nybygg der med utadrettet virksomhet i første og andre etasje, og leiligheter fra tredje etasje og oppover.

Fasaden i Dronningens gata 13 vil beholdes i all hovedsak slik den fremstår i dag, med noen mindre endringer i forbindelse med balkonger som skal innlemmes i kontorarealene.

For å kunne etablere nye arealer for leiligheter, vil taket på pakkhuset i bakgården fjernes og bygges opp i massivtre. Utover dette vil dagens bygningsmasse beholdes.

Dagens bygningsmasse er på Byantikvarens Gule liste. Gjennom reguleringen vil bebyggelsen bli vernet juridisk.

Målet er å sertifisere etter Breeam-Nor 6.0 Excellent. I tillegg legges det stor vekt på ombruk av materialer og sirkulærøkonomi. Det er planlagt energibrønner for både oppvarming og kjøling, og på alle nye tak etableres det grønne tak som vil bidra til vannfordrøyning og styrking av det biologiske mangfoldet i området.

I eksisterende bebyggelse fra andre til syvende etasje vil det etableres cirka 7500 kvadratmeter moderne kontorer i historiske omgivelser.

Det planlegges for alt fra to- til femroms leiligheter, med variasjon i areal fra omtrent 45 til 130 kvadratmeter.

Med oppstart av byggearbeidene i første kvartal 2024, er planlagt innflytting første halvår 2027.

Ta gjerne kontakt med oss via kontaktskjemaet på nettsiden.

Etter påbygg av eksisterende bebyggelse, vil denne totalt bli opp mot ti etasjer. Nybygget vil være på åtte etasjer.

Byggetiden er anslått til cirka tre år.

Frontbygget – bebyggelsen ut mot Dronningens gate – vil i utgangspunktet være utleid gjennom byggeperioden.

I byggeperioden vil det etableres et riggområde for varelevering i både Dronningensgate og Kirkegata, men dette skal ikke være til hinder for gående, syklende eller utrykningskjøretøy.

Den eksisterende passasjen mellom Dronningens gate og Kirkegata vil åpnes opp for byens befolkning, og aktiviteten i første etasje skal legge til rette for aktivisering av kvartalet og Kvadraturen.

I utgangspunktet skal byggearbeidene foregå i Dronningens gate 13, men det vil merkes at det er byggeaktivitet i området. Prosjektet skal forholde seg til kommunens krav til stilletid.

Byggherren er Dronningens gate 13 Oslo AS, som er et selskap heleid av Selvaag Eiendom AS. Det er inngått samspillsentreprise med BundeBygg for gjennomføring av prosjektet.

Enkelte av leilighetene vil ha privat balkong eller terrasse. Fra leilighetene i de øverste etasjene vil det være utsikt sydover mot Akershus festning.

Leilighetene leveres med egne separate ventilasjonsaggregater. I kontoretasjene etableres det ventilasjonsløsning med tilluft og sentralavtrekk. Lyssjakten som går gjennom kontoretasjene, fungerer som avtrekkskanal med varmegjenvinning.

Dronningens gate 13 ligger i tett by, og har i dag begrensede solforhold. Utbyggingen vil i noe grad skape skygge på noen av naboeiendommene, men vil i liten grad endre dagens situasjon.

Det planlegges sykkelparkering med garderober for kontorleietakerne. For boligene etableres det lukket sykkelgarasje med plass for vanlige sykler og lastesykler.

Dronningens gate 13 er i dag tilknyttet fjernvarme. I prosjektet er det planlagt etablering av brønner for oppvarming og kjøling. Beregningene som er gjennomført viser at brønnparken vil være tilstrekkelig for oppvarming og kjøling av lokalene.

Prosjektet har ambisjoner om å bli sertifisert etter ny versjon av Breeam-NOR. Slik planene er, vil det være mulig å oppnå Breeam Excellent.

Det planlegges å etablere cirka 7500 kvadratmeter kontor.

Hovedsakelig planlegges det åpne landskap med møterom i kontoretasjene. Det vil i enkelte områder være mulig å etablere cellekontorer ved behov.

Leilighetene planlegges med god standard, med blant annet énstavs eikeparkett på gulv, massivtrevegger og vannbåren gulvvarme.

Ja.

I underetasjen planlegges det bespisning for både leietakere og byens befolkning, slik at prosjektet kan bidra til aktivisering av Kvadraturen og passasjen fra Dronningens gate og Kirkegata.

Prosjektet er foreløpig i en tidlig fase, og vi skal gjennom en medvirkningsprosess før vi skal fortsette arbeidet med å videreutvikle konseptet for eiendommen. Gjennom dette arbeidet, skal vi komme frem til hvilke fasiliteter som skal etableres.

Ja, det kan dere. Bruk kontaktskjemaet over, hvor dere kan melde interesse for henholdsvis bygulv, kontor eller bolig.

Kontakt oss

Har du spørsmål om prosjektet, hører vi gjerne fra deg. Bruk gjerne kontaktskjemaet under.

"*" indicates required fields

Navn*
Melde interesse
Godkjennelse*
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Selvaag Eiendom utvikler, leier ut og drifter eiendommer med et bærekraftig perspektiv, til glede for både dagens kunder og fremtidige generasjoner. I Selvaag Eiendom står initiativ og redelighet som bærebjelker i virksomheten. Det har vi vist gjennom et stort antall prosjekter, hvor vi forvalter og utvikler bygulv og eiendommer som utfordrer. Når vi våger å være nyskapende, åpner vi samtidig for nye muligheter og får mer ut av mindre. Med en stolt historie som solid investeringspartner, ønsker vi hele tiden å ha blikket rettet fremover, gjennom å utvise skaperkraft og omtanke, og være engasjerte og forutseende. Slik kan vi som aktør gjøre en forskjell i samfunnet, til nytte og glede i dag og i morgen.